Privacyverklaring

Privacyverklaring Remarkable Europe N.V.

Datum van inwerkingtreding: 25/05/2018

1. Privacybeleid Remarkable Europe N.V.
2. Gebruik van uw persoonsgegevens
3. Doeleinden en Rechtsgronden
    a. Beroepsactiviteit
    b. Marketingactiviteiten
4. Cookies
5. Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
6. Beveiligen en bewaren
7. Uw Rechten
8. Sollicitanten
9. Minderjarigen
10. Gegevensbeschermingsautoriteit

1. Privacybeleid Remarkable Europe N.V.

Remarkable Europe is een creatief en juridisch merkenbureau dat zich richt op vier aspecten van een merkenbeleid:

               Merkcreatie, Merkstrategie, Merkbescherming en Merkonderzoek

Bij het uitvoeren van haar activiteiten vindt Remarkable Europe NV het belangrijk dat uw persoonsgegevens met zorg behandeld worden. Wij bewerken en bewaren deze dan ook uiterst zorgvuldig. Hiervoor houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

In deze privacyverklaring, die ingaat vanaf 25/05/2018, geven wij weer hoe wij persoonsgegevens gebruiken, en om welk doel deze verzameld worden. Indien u naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch +32 9 220 06 19 (ma – do, 9:00 – 18:00, vrij 9:00 – 17:00)
E-mail info@remarkable.eu
Contactformulier http://www.remarkable.be/nl/contact
Adres Onafhankelijkheidslaan 14, 9000 Gent, België
Btw-nummer BE 0893.728.702
RPR Gent

2. Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstenverlening en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen onder andere persoonsgegevens zijn. De gegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u bij ons raadpleegt. Wij verzamelen dus niet steeds alle onderstaande gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Voorkeurstaal: Nederlands, Frans, Engels
 • Bedrijfsgegevens, zoals het ondernemingsnummer
 • Bankrekeningnummer, facturen en betalingsgedrag
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres (geanonimiseerd) en cookies

3. Doeleinden en Rechtsgronden

Remarkable Europe verzamelt bovenstaande persoonsgegevens met een tweeledig doel:

    a. Beroepsactiviteit

Voor een correcte en efficiënte uitvoering van onze beroepsactiviteit in al zijn aspecten, verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten en contactpersonen. Dankzij deze gegevens kunnen wij onze klanten in elk stadium contacteren in functie van de uit te voeren opdracht of de uitgevoerde opdracht. Gegevens die voor dit doel verzameld worden, worden enkel voor dit doel gebruikt.

We gebruiken persoonsgegevens voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

 • Contacteren van de klant in het kader van de overeenkomst
 • Registratie van intellectuele eigendommen en domeinnamen (als houder)
 • Bijhouden van projecten en klantgegevens in een databank
 • Opvolging van de overeenkomst, bijvoorbeeld naar aanleiding van de vervaldag van een merk- of modelregistratie
 • Facturatie van de geleverde diensten

Wanneer wij de nodige informatie hiervoor niet ontvangen, kunnen wij de gesloten overeenkomst niet realiseren.

Wij baseren ons hiervoor op de rechtsgrond “een overeenkomst realiseren of uitvoeren” ofwel artikel 6.b) uit de Algemene Verordening gegevensbescherming.

    

    b. Marketingactiviteiten

 • Voor een wekelijks update van de Remarkable Europe nieuwsbrief
 • Om gepersonaliseerde content aan te bieden
 • Om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen
 • Om acties en wedstrijden te organiseren
 • Om vragen en berichten te beantwoorden, via het contactformulier op de website, sociale media, e-mail, telefonisch of per post
 • Om feedback op te vragen over de kwaliteit van onze dienstverlening, de werking van de website,…

Wij baseren ons hiervoor op de rechtsgrond “toestemming”, ofwel artikel 6.a) uit de Algemene verordening gegevensbescherming, alsook de rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”, ofwel artikel 6.f) uit de Algemene verordening gegevensbescherming. Bij deze laatste baseren wij ons op de verwachting van onze bestaande nieuwsbrieflezers om wekelijks een update te ontvangen over intellectuele eigendom en opmerkelijke marketingactiviteiten van merken. De nieuwsbrief van Remarkable Europe bestaat uit informatieve blogberichten en focust niet op verkoop. Uitschrijven is steeds mogelijk.

Toestemming komt tot stand door het invullen en verzenden van formulieren op de website of door rechtstreeks contact via sociale media, e-mail, telefoon of per post.

4. Cookies

Remarkable Europe gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Remarkable Europe gebruikt Google Analytics-cookies. Hiervoor hebben we een verwerkersovereenkomst met Google heeft gesloten. IP-adressen worden geanonimiseerd door het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en ‘gegevens delen’ met Google werd uitgeschakeld.

5. Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Remarkable Europe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten (al dan niet geanonimiseerd) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dit omvat zowel intern gebruik van persoonsgegevens, alsook door partners en andere aangestelden voor wie de toegang tot de al dan niet geanonimiseerde persoonsgegevens noodzakelijk is.

Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht verbinden zich ertoe om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit houdt in dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt door een derde partij, en dat deze verwijderd worden zodra ze niet meer nodig zijn. Remarkable Europe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze tussenpartijen zijn werknemers van Remarkable Europe NV, SAAS-providers, partners voor de ondersteuning van website en marketing, domeinnaamregistrars, internationale gemachtigden, aangestelden voor naam- en logocreatie en officiële instanties. Het verstrekken van informatie aan deze partijen beperkt zich tot het hoogst noodzakelijke voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

Gezien sommige van deze tussenpartijen hun servers in andere landen hebben staan, worden persoonsgegevens ook aan derde landen verstrekt wanneer deze adequaat verklaard zijn door de Commissie.

6. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat enkel noodzakelijke personen binnen onze onderneming toegang hebben tot uw gegevens.

Wij bewaren uw gegevens dan ook niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de overeengekomen diensten uit te voeren.

7. Uw Rechten

 1. Recht op informatie
 2. Recht van inzage
 3. Recht op verbetering
 4. Recht op gegevenswissing
 5. Recht op beperking van de gegevensverwerking
 6. Recht van bezwaar
 7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 8. Recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht op informatie over de gegevens die Remarkable Europe bijhoudt, en wat daarmee gebeurt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Verder heeft u ook het recht te eisen dat uw persoonlijke gegevens gewist of vergeten worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Remarkable Europe. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek met betrekking tot uw rechten sturen naar info@remarkable.eu. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u na contact met Remarkable Europe NV van oordeel bent dat uw gegevens nog steeds niet correct gebruikt worden door genoemde onderneming, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

8. Sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitaties worden door de sollicitant zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, via een CV, motivatiebrief en e-mail, in het kader van één of meerdere gesprekken of per telefoon.

Remarkable Europe NV verwerkt deze gegevens en oordeelt over de relevantie ervan met betrekking tot de openstaande vacature. Gegevens van kandidaten die niet in aanmerking komen voor de functie worden niet opgeslagen en verwijderd uit e-mailverkeer. Gegevens van kandidaten die wel in aanmerking komen voor de functie worden grondig doorgenomen, afgeprint en geanalyseerd. Nadat een kandidaat wordt geselecteerd voor de functie, worden alle overige kandidaturen verwijderd.

9. Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@remarkable.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

10. Gegevensbeschermingsautoriteit

Als u klachten hebt over de manier waarop Remarkable uw persoonsgegevens verwerkt, helpen onze medewerkers u daar graag bij verder. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische privacy toezichthouder, de GBA ofwel Gegevensbeschermingsautoriteit.

PDF-versie

Lees ook:
Algemene voorwaarden

Lees in het Engels / Frans:
Privacy policy
Standard conditions / Conditions générales

Lavagraphics